Đóng

Đứng trước thực trạng bể tự hoại kiểu cũ đã không còn đáp ứng được chức năng xử lý, chúng tôi đã đề xuất các kịch bản hướng đến cải tạo hoặc xây mới hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (XLNT SH).
Tài liệu dưới đây liệt kê và so sánh 3 trường hợp cho hệ thống XLNT SH:
1) Hệ thống chỉ sử dụng bể tự hoại kiểu cũ
2) Hệ thống kết hợp bể tự hoại kiểu cũ và bể tự hoại cải tiến New Biotank
3) Hệ thống chỉ sử dụng bể tự hoại cải tiến New Biotank
Hãy cùng xem sự khác biệt:

1
2
3

Bài viết liên quan